NOVETATS CONVENI HOSTELERIA I TURISME DE CATALUNYA


Ahir dimarts, es signava el Conveni d'Hostaleria de Catalunya.Després de dos anys on els salaris s’han vist afectats per la pandèmia i conseqüentment pels ERTES, aquest conveni suposa un increment d’entorn a 50 euros/mes durant el 2022 (4,00%), per al 2023 d’un 3,00% i per a l’any 2024: 2,00%. Aquest fet, garanteix durant la vigència del conveni un 9 % i per tant, també es garanteix les previsions actuals d’IPC per a darrers anys de vigència.


 


A més, amb aquest acord es dona cobertura a noves activitats com la restauració moderna, repartiment de menjars i begudes (riders) i cuines industrials, que fins ara no estaven regulades per cap marc laboral i ara passaran a regir-se pel conveni col·lectiu d’hostaleria.


 


Sense entrar en valoracions sobre el contingut, us fem cinc cèntims del seu contingut més destacat.


Vigència temporal:1 gener 2022- 31 desembre 2024Àmbit funcionalInclou:
  1. Les empreses dedicades a la restauració moderna, que les seves activitats es centren en el menjar ràpid

  2. Les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l’establiment a través de plataformes. A tal efecte es reconeix l’activitat professional de repartidor (rider)

  3. Les empreses que realitzen activitat en cuines industrials que, bé de forma independent, bé integrades a altres establiments, porten a terme l’activitat de elaboració de plats preparats sense disposar de taules ni de barra pel seu consum, ni zona d’entrega per a clients, i la seva recollida s’efectua per persones diferents als referits clients.Increments salarials
  • 2022: 4,00%

  • 2023: 3,00%

  • 2024: 2,00%Flexibilitat horària negociadoraMitjançant acord amb RLPT, les empreses podran establir un horari flexible invers. L’acord ha de contenir:

  1. Notificació a la persona treballadora per escrit amb 5 dies d’antelació a la efectivitat de la mesura de flexibilitat inversa, la necessitat de substituir les hores de prestació efectiva per un descans obligatori sense disminució de retribució o drets.
  2. Notificació amb 5 dies d’antelació, la necessitat de recuperar les hores de treball efectiu
  3. La suma d’hores de recuperació no pot superar el 10% de la jornada anual.

Jubilació obligatòriaMesura de rejoveniment de plantilla, d’acord amb l’establert amb la Disposició Addicional Desena al vigent ET.Jubilació parcialL’accés a la jubilació parcial serà un dret de la persona treballadora que podrà exercir en el moment que compleixi els requisits per accedir a la mateixa.Calendari laboralS’inclou que el calendari laboral contindrà com a mínim el nombre de dies de prestació efectiva de treball, incloent festes nacionals, autonòmiques i locals, així com els descansos setmanals i les vacances anuals.
PermisosS’indica que “las parejas de hecho tendrán el mismo tratamiento a efectos de licencias que una pareja de derecho”.ExcedènciaS’incorpora un procediment per l’excedència voluntària.