Publicat el nou Real Decreto per al control de la legionel-la (RD 487/2022 )

Publicat el nou Reial decret per al control de la legionel·la (RD 487/2022) , que deroga a l'actual RD 865/2003 pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.Aquest Reial decret sobre legionel·la planteja millores tècniques, noves mesures de gestió del risc de legionel·losi i innovacions necessàries per a un major control de les instal·lacions o equipsS'ha publicat en el BOE del dimecres 22 de juny de 2022 el nou Reial decret per a control de legionel·la, ( Reial decret 487/2022 , de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi).A qui afecta aquest nou Reial decret sobre legionel·la? Aquest nou Reial decret sobre legionel·la ( RD 487/2022) que entrarà en vigor el pròxim 02/01/2023, neix amb la intenció d'establir mesures sanitàries per a la protecció de la salut humana contra la legionel·losi i s'aplicarà a les instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus de contaminació.Aquesta nou Reial decret sobre el control de legionel·la serà aplicable a les instal·lacions que es recullen en el seu annex I i que són les següents:Relació no exhaustiva d'instal·lacions i equips:1. Sistemes d'aigua sanitària.

2. Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

3. Equips de refredament evaporatiu.

4. Centrals humidificadoras industrials.

5. Humidificadors.

6. Sistemes d'aigua contra incendis.

7. Sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades (≥ 24 °C) i aerosolización amb/sense agitació i amb/sense recirculació a través de dolls d'alta velocitat o la injecció d'aire, gots de piscines polivalent amb aquesta mena d'instal·lacions, gots de piscines amb dispositius de joc, zones de jocs d'aigua, bolets, cortines, cascades, entre altres.

8. Fonts ornamentals amb difusió d'aerosols i fonts transitables.

9. Sistemes de reg per aspersió en el mitjà urbà o en camps de golf o esports.

10. Dispositius de refredament evaporatiu per polvorització mitjançant elements de refrigeració per aerosolización.

11. Sistemes de rentada de vehicles.

12. Màquines de reg o aigualeig de vies públiques i vehicles de neteja viària.

13. Qualsevol element destinat a refrigeració i/o humectació susceptible de produir aerosols no inclòs en la resta de punts.

14. Instal·lacions d'ús sanitari / terapèutic: Equips de teràpia respiratòria; respiradors; nebulitzadors; sistemes d'aigua a pressió en tractaments dentals; banyeres terapèutiques amb aigua a pressió; banyeres obstètriques per a parts i instal·lacions que utilitzin aigües declarades mineromedicinales o termals.

15. Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi o sigui susceptible de produir aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població.Plans de control i vigilància sanitària de la legionel·la Una de les principals obligacions d'aquest Reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022) és l'obligació d'establir plans de control i vigilància de les instal·lacions amb el risc de legionel·la. El titular de les instal·lacions podrà optar per una de les següents opcions per a realitzar el control de la Legionel·la:
 • Pla de prevenció i control de Legionel·la o

 • Pla Sanitari de les instal·lacions enfront de la legionel·laPla de prevenció i control de legionel·la (PPCL) El titular de la instal·lació haurà d'implantar el Pla de Prevenció i control de legionel·la PPCL que comptarà almenys de la següent informació:1.Diagnòstic inicial de la instal·lació i descripció detallada, amb el següent contingut:
 •  Dades tècniques i de funcionament, disseny i ubicació de la instal·lació.

 •  Un pla o esquema senyalitzat per a cada instal·lació que contempli tots els seus components i en particular l'esquema de funcionament del circuit hidràulic.

 •  Punts de presa de mostra i punts de possible emissió d'aerosols que seran assenyalats en el pla.2.Descripció dels programes següents:
 • Programa de manteniment i revisió d'instal·lacions i equips: inclourà les mesures preventives que almenys haurà de complir el descrit en l'annex IV del Reial decret 487/2022, així com la designació de responsabilitats (instal·lador, titular, personal extern i/o propi tant els responsables tècnics i les responsables tècniques com els operaris i les operàries i les empreses proveïdores externes, entre altres).

 • Programa de tractament: inclourà el tractament de l'aigua en el seu cas i el programa de neteja i desinfecció de la instal·lació que, almenys, haurà de complir el descrit en l'annex IV, del citat Reial decret sobre control de legionel·la

 • Programa de mostreig i anàlisi de l'aigua: almenys haurà de complir el descrit en els annexos V i VI, i els laboratoris de control, el descrit en l'annex VII i en l'article 12.

 • Programa de formació del personal, que contemplarà, d'acord amb les característiques de la instal·lació o dels equips la relació de continguts en funció de les activitats vinculades als PPCL de les instal·lacions enfront de Legionel·la i de les funcions assignades a les persones treballadores que intervinguin en aquests.3. Documentació i registres: els documents i els registres de cada instal·lació, que hauran de reflectir la realització dels controls establerts en els programes, així com els seus resultats, les incidències i les mesures adoptades, dates de parades i posades en marxa.El Pla de Control i Prevenció de Legionel·la serà revisat i s'actualitzarà quan es detecten desviacions o després de reformes, brots, contaminacions, etcTota la documentació i registres corresponents es conservaran durant almenys 5 anys.Pla Sanitari de les Instal·lacions enfront de la legionel·la (PSL) El Pla Sanitari de les instal·lacions enfront de la legionel·la PSL es basarà en l'avaluació del risc i en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.El PSL haurà de comptar amb els següents aspectes segons el nou Reial decret sobre Legionel·la (RD 487/2022):1.Avaluació del risc:
 • Identificació dels perills

 • Priorització dels riscos

 • Determinació dels punts crítics on cal realitzar millores

 • Descripció de les mesures correctores i verificació de l'eficàcia2.Mesures de control i verificació.3.Gestió i comunicació.4.Avaluació del PSL.Serà prioritari el Pla Sanitari enfront de la Legionel·la en les instal·lacions o locals prioritaris definits en l'article 2.11 del Reial decret per al control de legionel·laPrograma de manteniment i revisió i programa de tractament d'instal·lacions amb el risc de legionel·la

S'haurà de comprovar, amb una periodicitat prèviament establerta, el correcte funcionament de les instal·lacions i revisar l'estat de conservació i neteja.El programa de tractament per al control de legionel·la segons s'estableix en l'annex IV d'aquest nou Reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022) es compon dels següents elements:1. Programa de neteja i desinfecció: que contemplarà les neteges i desinfeccions generals com a específiques per zones i equips i en el qual es definiran els procediments, productes a utilitzar i dosis, precaucions i la periodicitat de cada activitat, quedant constància registral d'aquests.2. Programa de tractament de l'aigua: inclourà les accions que permeten mantenir la qualitat de l'aigua, especialment quant a presència de Legionel·la spp. i a la tendència agressiva o incrustant de l'aigua.Les activitats del programa de manteniment i revisió i del programa de tractament es realitzaran amb la periodicitat que es reflecteixi en el PPCL que almenys haurà de ser l'establerta en l'annex IV del nou Reial decret sobre legionel·la per a cadascuna de les instal·lacions incloses en aquest.Amb caràcter general, excepte les indicades específicament per a cada tipus d'instal·lació, s'efectuarà la neteja i desinfeccción de les instal·lacions com a mínim una vegada a l'any i, a més:a) quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada,

b) després d'una parada superior a un mes

c) després d'una reparació o modificació estructural,

d) quan una revisió general de la instal·lació ho aconselli,

e) quan així ho determini l'autoritat sanitàriaCriteris de qualitat de l'aigua i mostreigEn l'annex III del citat Reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022) , apartat II es recullen els criteris de qualitat de l'aigua, que haurà de complir els paràmetres indicats en la següent taula 1.El programa de tractament de l'aigua es revisarà quan es detectin canvis en qualsevol dels paràmetres contemplats en la taula 1 i s'adoptaran les mesures necessàries.                       El programa de mostreig, la presa de mostres i el transport de les mostres per a l'anàlisi de l'aigua es realitzarà segons el que es disposa en l'Annex V i VI del nou Reial decret sobre legionel·la. La freqüència mínima de mostreig serà l'assenyalada en la taula 3 de l'Annex V del Reial decret per al control de legionel·la quan s'opti pel PPCL. En cas d'optar pel PSL es podran modificar els paràmetres a determinar i freqüències de control de paràmetres sobre la base d'aquest PSL                                                                Laboratoris d'anàlisis de legionel·laEls laboratoris que realitzin les anàlisis de legionel·la hauran de disposar d'acreditació conforme a la norma UNEIX EN ISO IEC 17025: 2017Mesures a adoptar en funció dels resultats analítics de Legionel·laEn cas de detecció de legionel·la s'adoptaran les mesures correctores establertes en el PPCL que seran com a mínim les contemplades en l'annex VIII del nou Reial decret sobre legionel·la. D'igual manera en cas de notificació de casos de legionel·losis es realitzaran les actuacions de l'annex IX, entre elles neteja i desinfecció de xoc.Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius El titular d'aquestes instal·lacions ha de notificar a l'autoritat competent la instal·lació o les baixes de les torres de refrigeració o condensadors evaporatius segons model de l'annex II del Reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022), en el termini d'un mes.Requisits tècnics de les instal·lacions amb el risc de legionel·laEl Reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022) contempla en el seu annex III, apartat I totes els criteris de disseny que s'han de garantir per a cada tipus d'instal·lació.Requisits de formació del personalLes persones que estiguin implicades en les activitats recollides en aquest nou reial decret sobre legionel·la hauran de comptar amb la formació requerida segons l'activitat, tal com s'assenyala en el seu art. 8.Així mateix les persones físiques o jurídiques de serveis biocides a tercers estaran inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i serveis BiocidesTerminis d'adaptació al nou Reial decret sobre legionel·laEs donarà un termini d'un any perquè els titulars de les instal·lacions actualitzin el Pla de Control i Prevenció de Legionel·la o per a implantar el Pla Sanitari de les instal·lacions enfront de la legionel·la segons sigui procedent.Les instal·lacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest nou reial decret sobre legionel·la (RD 487/2022) tindran un període transitori de dos anys per al compliment d'aquells requisits tècnics recollits en aquesta norma (en concret en l'Annex III.1) que no haguessin de complir prèviament a conseqüència de l'aplicació del Reial decret 865/2003 , de 4 de juliol, el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, o qualsevol altra normativa que li fos aplicable