Línia Ajuts CCAM per a els Gremis, Col.lectius, Associacions i Federacions

OBJECTEConcessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.BENEFICIARISLes persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
 • Tallers mecànics.

 • Serveis fotogràfics.

 • Copisteries i arts gràfiques.

 • Serveis de reparacions.

 • Tintoreria i bugaderies.

 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

 • Bars, cafeteries i restaurants.

 • Serveis de menjar preparat i càtering.

 • Agències de viatges detallistesPROGRAMES
 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.

 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

 5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.

 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

 8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.

 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

 10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.CARACTERÍSTIQUES
 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva. Excepte en el programa 4 que es tramitarà basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l'exhauriment del seu pressupost..

 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes.TERMINIPendent de convocatòria.1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerçBENEFICIARISLes entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d'un Pla d'actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.ACCIONS SUBVENCIONABLES
 • Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d'Actuacions per a les associacions de comerç de l'any de publicació de la convocatòria ” per tal de multiplicar el seu impacte.

 • Projectes de dinamització comercial a nivell associatiu.

 • Projectes de transformació digital.

 • Projectes de millora del coneixement, estudis, bases de dades o informes tècnics que aportin dades del sector i

 • valor afegit de coneixement.

 • Organització d'activitats i formació per prestigiar i desenvolupar el talent. Tallers, formació, jornades, tour retails, premis...

 • Foment de la internacionalització de les empreses associades.

 • Accions per a la innovació de les empreses associades.

 • Actuacions per a la recerca del talent.

 • Despeses d'organització d'aniversaris: lloguer de sales, contractació de ponents, càtering, etc. per a la realització d'esdeveniments de celebració exclusivament dels 10, 15, 20, 25 o 50 anys de l'entitat.REQUISITS
 • Inversió mínima subvencionable: 3.000 euros.

 • Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per a mesurar l'impacte.

 • Les persones beneficiàries d'aquest programa han de disposar, en el moment de la sol·licitud, del seu pla d'actuació anual de, com a mínim, els últims 3 anys.

 • Caldrà que el beneficiari de l'actuació s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.

 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.QUANTIA DE L’AJUTFins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d'estructura, i 10.000 euros per despeses d'organització del 10è, 15è, 20è, 25è o 50è aniversari de l'entitat i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura, i les de celebració de l'aniversari de l'entitat) de 50.000 euros.Els 10.000 euros per despeses d'organització d'aniversaris només es consideren despeses subvencionables als efectes d'aquestes bases si estan relacionades amb la celebració dels 10, 15, 20, 25 o 50 anys de l'entitat, en  el cas que un d'aquests aniversaris coincideix amb l'any en curs.2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda     BENEFICIARISLes entitats del sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda:
 • Entitats territorials sense ànim de lucre.

 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.I entitats del sector de les fires que siguin:
 • Entitats territorials sense ànim de lucre.

 • Que tinguin àmbit nacional i que agrupin a més de 40 organitzadors firals, queden excloses les entitats d'àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal..) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals.S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.ACCIONS SUBVENCIONABLESAquelles accions derivades de la implementació del Pla d'Actuació de l'Entitat (PAE), s'establirà un sistema de seguiment de la implementació d'aquests plans de manera conjunta amb l’equip tècnic del CCAM, en base a les característiques i casuístiques de cada entitat.Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d'actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària de la pandèmia del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d'hàbits de consum.Són accions subvencionables qualsevol acció de suport a les empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, per enfortir la solvència financera de les empreses, així com accions a nivell associatiu per promoure l'estimulació de la demanda, la recuperació, si s'escau, del nombre de persones associades, i també aquelles accions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.En el cas dels mercats municipals, també es consideraran actuacions subvencionables aquelles que impulsin la transformació dels mercats i tinguin com a finalitat donar altres usos a espais dels mercats o implantar serveis que donen resposta a les noves necessitats dels consumidors més socials, sostenibles i digitals, és a dir, despeses per a la creació d'espais per a la degustació de productes, espais verds per a sistemes de devolució i reciclatge, espais per a la promoció i exposició de productes, espais solidaris, espais saludables i de bones pràctiques alimentàries, espais per a l'aparcament de bicicletes, espais de càrrega de vehicles elèctrics o espais per a la instal·lació de sistemes d'energia renovable.REQUISITS
 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

 • Creació d'un “comitè de seguiment del PAE” format pel gerent/dinamitzador i/o pel president/a de l'entitat, personal tècnic del CCAM

 • Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.

 • Aquest programa és incompatible amb el “Programa 1 de suport a les entitats representatives del sector del comerç”.QUANTIA DE L’AJUTEn el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional, o d'àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.En el cas dels gremis i entitats sectorials d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.