JA SÓN AQUÍ ELS AJUTS PER AL COMERÇ 2022: Quins AJuts poden demanar els establiments de restauració?

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat les bases reguladores dels ajuts que treu de forma anual per promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis.Els programes d'aquest 2022 per empreses són:
 • Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

 • Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

 • Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

 • Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

 • Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanesAJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2022)OBJECTEConcessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.BENEFICIARISLes persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
 • (...)

 • Bars, cafeteries i restaurants.

 • Serveis de menjar preparat i càtering.

 • Agències de viatges detallistesPROGRAMES
 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.

 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

 5. (...)

 6. (...).

 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

 8. (...)CARACTERÍSTIQUES
 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva. Excepte en el programa 4 que es tramitarà basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l'exhauriment del seu pressupost.

 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d'altres organismes.TERMINI Pendent de convocatòria. 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empresesBENEFICIARISEmpreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.ACCIONS SUBVENCIONABLES
 • Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l'actualització de continguts, la mètrica, que siguin disponibles en diferents dispositius, és a dir responsives, multiidioma i que continguin un directori que faciliti la cerca a l'espai web.

 • Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d'afiliats, publicitat online, etc. En cas que aquestes accions siguin en perfils de xarxes socials, s'ha de justificar degudament el per què de la seva elecció i han d'estar integrats a la web de l'empresa.

 • Creació de botigues online a partir d'un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida en l'establiment físic.

 • Digitalització del punt de venda a peu de carrer per a dotar l'establiment físic de tecnologies que millorin els seus processos (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, etc).

 • Contractació o realització de projectes d'estratègia digitals que tinguin com a finalitat l'omnicanalitat del negoci, és a dir, inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d'ERP i CRM que integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la predicció i l'aprofitament de dades que facilitin la personalització i d'eines d'automatització de processos per a la gestió diària de les empreses de comerç i digital.

 • Projectes i estudis de consultoria digital per a l'assessorament especialitzat, per tal d'assegurar l'èxit en la implementació de solucions i serveis tecnològics necessaris per a la posada en marxa de l'estratègia de transformació digital de l'empresa.REQUISITS
 • L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.

 • És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2022. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l'exercici 2022.QUANTIA DE L’AJUTFins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 4. Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establimentsBENEFICIARISEls professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.ACCIONS SUBVENCIONABLES
 • Àmbit 1: Recuperació de locals buits

 • Àmbit 2: Reforma d’establimentsREQUISITSInversió mínima: 2.000 euros.Àmbit 1:
 • Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros.

 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.

 • Disposar del corresponent permís municipal.

 • S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura del 2022, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2021.Àmbit 2:
 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

 • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).DESPESES SUBVENCIONABLESÀmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.Les despeses derivades de l'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).QUANTIA DE L’AJUTFins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros. 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesanaBENEFICIARISPoden ser persones beneficiàries les persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.ACCIONS SUBVENCIONABLESQualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:
 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.

 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.

 • Actuacions de consolidació de l'estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d'estudis de disseny per a l'elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d'actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.REQUISITS
 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.

 • Els beneficiaris d'aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.

 • Les accions de transformació digital d'aquest programa són incompatibles amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç” i amb el “Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda”.

 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2022.QUANTIA DE L’AJUTFins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.