El Vallès Occidental va rebre més de 723.000 viatgers el 2023

El perfil del turista del Vallès Occidental al 2023 és semblant al del 2022 on majoritàriament trobem homes (67,8%) amb una edat mitjana de 43 anys, que venen per motius professionals (35,6%) i viatgen majoritàriament sols (35,6%).

El principal mitjà de transport per arribar a la comarca és l’avió (52,0%) i la forma més freqüent de contractació és per compte propi (41,9%).

Es reparteix al 50-50% el turista que fa una primera visita a la comarca i el que n’és repetidor i la valoració de la comarca és superior a 8 en una escala de 0 a 10.

La Diputació de Barcelona ha publicat l’informe Anual 2023 que recull l’activitat turística a la comarca i ofereix les principals dades sobre l’activitat de turisme al Vallès Occidental.

El turisme del Vallès Occidental es reparteix en 60-40% entre el turisme domèstic i l’estranger. L’estada mitjana del mercat estranger es troba poc per sobre de la del mercat domèstic – visitants provinents d’altres zones de l’estat espanyol- (2,0 nits el mercat domèstic i 2,2 nits l’estranger).

Despesa de la persona turista

La despesa mitjana que realitza el turista del Vallès Occidental (693,9€) és superior a la realitzada pel turista del total de l’Entorn de Barcelona (551,1€) i al 2023 baixa respecte la realitzada al 2022 (-13,0%).  D’aquesta despesa, la partida més important és el transport (poc més de 300€), segueix l’allotjament (213€) i finalment la despesa durant l’estada (178,3€).

La despesa per persona i nit durant l’estada ha disminuït un 7% al 2023 però segueix estant més de 10€ per sobre de la del total de l’Entorn de Barcelona, superant els 50€ per persona i nit. En aquest cas la despesa més important és la de menjar i beguda (30,8€), seguida de les compres (9,2€) i el transport intern (7,6€).

El mercat empresarial i laboral turístic dona feina a més de 23.000 persones

La recaptació de la taxa turística al Vallès Occidental ha incrementat en un 22,4% al 2023 respecte el 2022 i se situa en 888.795€ .

El preu mitjà de comercialització en establiments hotelers és gairebé 15€ inferior al del total de l’Entorn de Barcelona però s’ha incrementat en un 13% en el darrer any arribant als 77,1€ l’habitació doble.

Al 2023 hi ha 25 empreses més vinculades al turisme i 1.077 ocupats més en aquest sector. L’increment del nombre d’ocupats es produeix principalment en els assalariats ja que els autònoms només han incrementat en un 0,3%. L’atur registrat al Vallès Occidental ha baixat un 1,9% al 2023 respecte el 2022.

Oferta d’establiments turístics

L’oferta d’establiments turístics al Vallès Occidental al 2023 ha incrementat tímidament en establiments hotelers, turisme rural i albergs, i de forma notable en habitatges d’ús turístic (més d’un 40% en aquest cas). A nivell global el nombre d’establiments puja un 35,6% arribant a 541 establiments. El nombre de places turístiques a nivell global s’incrementa en gairebé un 10% al 2023 i és de 10.087 places.

Els establiments hotelers tenen el pes més important en el total de l’oferta de places de la comarca (68,4%), seguits pels habitatges d’ús turístic  (25,8%) i les places en albergs (5,4%). El pes de les places turístiques del Vallès Occidental respecte el total de l’Entorn de Barcelona supera lleugerament el 5%. El nombre de places obertes és pràcticament total al llarg de tots els mesos de l’any a diferència de l’estacionalitat que presenta el total de l’Entorn de Barcelona.

Demanda turística

Al Vallès Occidental només es pot analitzar la demanda turística dels establiments hotelers i aquesta s’ha incrementat en un 6,3% en nombre de viatgers i en un 4,7% en nombre de pernoctacions. El pes de la comarca respecte el total de l’Entorn de Barcelona és d’un 11,3% dels viatgers i d’un 8,5% de les pernoctacions. L’estada mitjana és de 2 nits, valor inferior a les 2,7 nits de mitjana en el total de l’Entorn de Barcelona.

L’ocupació és pràcticament idèntica a la del total de l’Entorn de Barcelona situant-se en un 65%, dos punts percentuals superior a la del 2022.